Gravity Falls Wiki Tiếng Việt

Số kết quả: 64

Tên thành viên Nhóm thành viên Sửa đổi Sửa đổi sau cùng
Duongquangkhoi2012 (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) *, autoconfirmed, emailconfirmed, user 1 03:17, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Diff

FANDOMbot (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) *, autoconfirmed, bot-global, content-reviewer, restricted-login, staff, user 19 16:21, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Diff

NhanTNT (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) *, autoconfirmed, emailconfirmed, user 0 09:52, ngày 10 tháng 7 năm 2021

Diff

FANDOM (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) bot-global, staff 21 20:14, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Diff

Jacob Corey (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 0 20:14, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Diff

Ghost006 (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 0 14:40, ngày 16 tháng 5 năm 2020

Diff

Primus070809010 (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 2 00:18, ngày 8 tháng 9 năm 2019

Diff

Nhất Thập Ngũ (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 1 15:00, ngày 10 tháng 8 năm 2019

Diff

DuyEdo (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 0 12:51, ngày 7 tháng 5 năm 2019

Diff

Sweet dream cute (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 1 12:43, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Diff

Ivan the Brony Kaiju (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 1 07:49, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Diff

Name Lastname (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 23 13:35, ngày 3 tháng 10 năm 2018

Diff

Lukwisnie (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 1 18:14, ngày 22 tháng 5 năm 2018

Diff

Maohungvi (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 9 01:10, ngày 31 tháng 1 năm 2018

Diff

Jonnienguyen (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 1 15:48, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Diff

The wake critic (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 16 16:46, ngày 5 tháng 12 năm 2017

Diff

Chemgiovl12 (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 2 17:42, ngày 5 tháng 10 năm 2017

Diff

Wikia (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) bot-global, restricted-login, staff, util 187 22:13, ngày 9 tháng 6 năm 2017

Diff

Khanhngocnguyen (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 2 12:57, ngày 6 tháng 5 năm 2017

Diff

FandomBot (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) bot-global, staff 3 08:27, ngày 5 tháng 4 năm 2017

Diff

ThebeachGuees (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 1 08:27, ngày 5 tháng 4 năm 2017

Diff

Linhanh123 (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 38 11:12, ngày 25 tháng 3 năm 2017

Diff

Leonkhang138 (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 3 14:52, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Diff

Longhai123 (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 2 01:29, ngày 2 tháng 1 năm 2017

Diff

Suza3939 (Wall (Đóng góp (Cấm (Quyển) 44 09:01, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Diff